ب - نمره امتحانی نوبت دوم او در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از 10 نباشد.

ج - نمرات سالیانه وی در هیچ یک از مواد درسی کمتر از 30 نباشد .

تبصره 1- نمره سالیانه هر درس حاصل جمع نمره نوبت اول و دو برابر نمره نوبت دوم خواهد بود.

تبصره 2- معدل کل دانش آموز عبارت است از مجموع نمرات سالیانه همه دروس (به جز نمره انضباط) تقسیم بر سه برابر تعداد مواد درسی آن پایه.

 ماده 15- دانش آموزی که معدل کل وی پس از امتحانات نوبت دوم کمتر از 7 باشد مردود شناخته می شود.

 ماده 16- دانش آموزی که معدل کل او پس از امتحانات خردادماه حداقل 7 باشد ولی نمره امتحان نوبت دوم یا نمره سالیانه وی در درس یا دروسی به حد نصاب قبولی نرسیده باشد تجدید شناخته می شود و باید در شهریور ماه در امتحان آن درس یا دروس شرکت کند.

 ماده 18- دانش آموزی که معدل کل وی در خرداد یا شهریور ماه حداقل ده (10) باشد ولی در یک درس نمره کمتر از 10 و یا معدل کل وی حداقل دوازده (12) باشد ولی در دو درس نمرۀ کمتر از 10 کسب نماید ، مشروط بر آنکه نمرات وی در دروس ریاضیات (دوره ابتدایی) املا ، انشا ، قرائت و دستور زبان فارسی (دوره های ابتدایی و متوسطه اول) کمتر از 7 نباشد ، قبول شناخته می شود.

تبصره 1- استفاده دانش آموز از مفاد این ماده در خرداد ماه به شرط احراز بند ج ماده 14بلامانع است.

تبصره 2- دانش آموز می تواند در یک دوره تحصیلی در هر درس دو (2) بار از مفاد این ماده استفاده نماید.