اگر سیستم پیغام خطای زیر را می دهد. (این خطا در ویندوز 7 دیده می شود.)

1.      Control Panelرا باز کنید.

2.      Programs and Features  را انتخاب کنید.

3.      از نوار سمت چپ ، روی گزینهView Installed Updatesکلیک کنید.

4.      از لیست مقابل ، در بخشMicrosoft Windows تمام آپدیت هارا از تاریخ2015/4/15 به بعد Uninstallنمایید.

5.      در پایان ویندوز را ریست کنید.

6.      پس از شروع مجدد ویندوز ، دوبارهControl Panelرا باز کنید.

7.      Windows Updateرا باز کنید.

8.      از نوار سمت چپChange settingsرا انتخاب کنید.

9.      در بخشImportant Updateو از منوی کشویی گزینهNever Check for Update را انتخاب کنید.

10.     دکمهOK را در پایین صفحه بزنید.