شرایط اخذ دیپلم مجدد با معدل

فارغ التحصیلان دوره متوسطه چنانچه قصد اخذ دیپلم مجدد معدل دار داشته باشند ، می توانند صرفا در رشته غیرمتناظر با دیپلم قبلی خود در شاخه نظری یا کارودانش به صورت داوطلب آزاد به یکی از دو روش الف و ب زیر اقدام نمایند.

الف) شاخه نظری: افرادی که متقاضی دریافت دیپلم در یکی از شاخه های نظری باشند باید پس از ثبت نام (در موعد مقرر) در امتحانات تمامی دروس(نهایی و غیرنهایی) پایه سوم رشته مورد تقاضا در امتحان شرکت کنند.

این افراد از گذراندن دروس پایه اول و پایه دوم معاف می باشند و این دروس با درج علامت ضربدر قبولی بدون نمره از آنان پذیرفته می شود و براساس نمرات مکتسبه از دروس نهایی معدل کتبی و براساس نمرات کلیه دروس پایه ی سوم (اعم از نهایی و غیرنهایی) مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد معدل کل برای آنان محاسبه و منظور می شود.

 

 

این افراد از گذراندن درسهای تربیت بدنی و انتخابی پایه سوم متوسطه معاف هستند لیکن باید به میزان تعداد واحدهای درسهای فوق از درسهای غیرنهایی سایر رشته ها مشروط بر آنکه عناوین آن دروس در رشته مورد تقاضا تکرار نشده باشد ، برابر ضوابط انتخاب کرده و بگذراند.

 

 

ب) افرادی که متقاضی دریافت دیپلم شاخه کاردانش باشند باید نسبت به اراﺋه گواهینامه یا گواهینامه های مهارت مربوط در یکی از رشته های مهارتی مورد نظر اقدام و برابر ضوابط به صورت داوطلب آزاد ثبت نام و در امتحانات دروس دین و زندگی 3 و عربی 2/2 و نیز دروس تکمیل مهارت رشته مربوط (به استثنای درس کارورزی) شرکت نمایند.

 

 

این افراد علاوه بر درس کارورزی از گذراندن سایر دروس رشته مورد نظر معاف هستند و این دروس با درج علامت ضربدر(قبولی بدون نمره) از آنان پذیرفته می شود. برای این افراد موضوع بند ب براساس نمرات مأخوذه از دروس دین و زندگی 3 و عربی 2/2 استانداردهای مهارت و دروس تکمیل مهارت (به استثنای درس کارورزی) مطابق ضوابط معدل کل محاسبه و در گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه آنان درج می شود و گواهینامه مذکور فاقد معدل کتبی می باشد.

 

 

شرایط اخذ دیپلم مجدد بدون معدل

در اجرای ماده 86 آیین نامه آموزش دوره متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور و فارغ التحصیلان دوره های (6 ساله و 4 ساله و 3 ساله) متوسطه چنانچه بخواهند دیپلم دوره سه ساله متوسطه به شیوه سالی واحدی غیرمتناظر با دیپلم خود در شاخه نظری را کسب کنند باید در امتحانات دروس رشته مورد نظر شرکت کنند.

 

 

رشته ادبیات و علوم انسانی در دروس : عربی 3 ویژه انسانی ، تاریخ ایران و جهان 2 ، ادبیات فارسی تخصصی ، آرایه های ادبی

 

 

علوم تجربی در دروس : شیمی 3 و آزمایشگاه ، زمین شناسی ، زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

 

 

ریاضی و فیزیک در دروس : حسابان ، جبر و احتمال ، فیزیک 3 و آزمایشگاه ، شیمی 3 و آزمایشگاه

 

 

در صورت موفقیت در امتحانات دروس مورد نظر (نمره قبولی همه دروس 10 می باشد) دیپلم رشته مربوطه به آنان اعطا می شود و چنانچه متقاضی دریافت دیپلم رشته های شاخه کاردانش باشند باید گواهینامه های مهارت تعریف شده در قالب یک رشته مهارتی را از طریق دستگاه متولی استاندارد اخذ و اراﺋه کنند و دروس تکمیل مهارت رشته مورد نظر را به استثناء درس کارورزی را امتحان داده و با موفقیت بگذرانند. گواهینامه پایان تحصیلات این افراد فاقد معدل خواهد بود.